Microstructural characteristics of turbot (Scophthalmus maximus) muscle: effect of salting and processing

De-Yang Li, Ying Huang, Ke-Xin Wang, Xiu-Ping Dong, Da Yu, Li-Hong Ge, Da-Yong Zhou, Chen-Xu Yu
  • International Journal of Food Properties, January 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10942912.2018.1460758

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10942912.2018.1460758

In partnership with: