Binding behaviors of para-dicyclohexanocucurbit[6]uril and meta-tricyclohexanocucurbit[6]uril with dialkyl viologens

  • Hao Shi, Li-Mei Zheng, Rui-Lian Lin, Guo-Sheng Fang, Wen-Qi Sun, Jing-Xin Liu
  • Supramolecular Chemistry, April 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10610278.2018.1456661

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10610278.2018.1456661