Trigonal prismatic bicyclocalixaromatics, synthesis and structures

Li Wang, Lan-Xi Zheng, Ming-Liang Ma, Xiao-Li Zhao, Yaho A. Liu, Xian-Qiang Mi, Biao Jiang, Ke Wen
  • Supramolecular Chemistry, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10610278.2013.792339

In partnership with: