O-atom effect on the dynamic balance between redox-induced viologen derivative radical and its dimer modulated by cucurbit[8]uril

Xinwei Song, Fengyu Liu, Shiguo Sun, Jingnan Cui, Jiangli Fan, Fengling Song, Xiaojun Peng
  • Supramolecular Chemistry, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10610278.2013.792338

In partnership with: