Structure, DNA-binding interaction and antitumour activity of two novel complexes coordinated by tridentate 1,3-bis(benzimidazol-2-yl)-2-oxapropane ligand

Yan Yang, Liu-Ting Yan, Xu-Jian Luo, Yu-Lin Zhu, Rong-Huan Qin, Yue-Xiu Jiang, Wei-Jiang Liang
  • Supramolecular Chemistry, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10610278.2013.792337

In partnership with: