Salicylaldehyde-indole-2-acylhydrazone: a simple, colorimetric and absorption ratiometric chemosensor for acetate ion

Xiao-ping Bao, Peng-cheng Zheng, Yong Liu, Zan Tan, Yu-hui Zhou, Bao-an Song
  • Supramolecular Chemistry, April 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10610278.2012.758368

In partnership with: