Interaction between tetramethylcucurbit[6]uril with α-furaldehyde-isonicotinyl-hydrazone hydrochloride

Hang Cong, Chun-Rong Li, Sai-Feng Xue, Zhu Tao, Qian-Jiang Zhu, Gang Wei
  • Supramolecular Chemistry, June 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10610278.2012.688120

In partnership with: