Synthesis of inherently chiral wide rim ABC substituted calix[6]arene derivatives

Jun-Min Liu, Jian-Ying Shi, Yao-Wei Xu, Cheng-Yong Su, Shao-Yong Li
  • Supramolecular Chemistry, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10610278.2010.544733

In partnership with: