Sensitive fluorescent vesicles based on the supramolecular inclusion of β-cyclodextrins withN-alkylamino-l-anthraquinone

Tao Sun, Huacheng Zhang, Hui Yan, Jianye Li, Guanghui Cheng, Aiyou Hao, Hongwei Qiao, Feifei Xin
  • Supramolecular Chemistry, May 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10610278.2010.514614

In partnership with: