Nanofabrication with the thermal AFM metallic tip irradiated by continuous laser

  • Jianlei Cui, Jianwei Zhang, Theogene Barayavuga, Xuewen Wang, Xiaoqiao He, Lijun Yang, Hui Xie, Xuesong Mei, Wenjun Wang
  • Integrated Ferroelectrics, March 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10584587.2017.1331333

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10584587.2017.1331333