In vitroantimicrobial activity of honokiol againstStaphylococcus aureusin biofilm mode

  • Wen-Li Li, Xing-Chen Zhao, Zi-Wen Zhao, Yan-Jun Huang, Xuan-Zhi Zhu, Ri-Zeng Meng, Ce Shi, Lu Yu, Na Guo
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2016.1194829

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2016.1194829