Three new polyketides from marine-derived fungusAspergillus glaucusHB1-19

Shi-Wei Sun, Chang-Zhu Ji, Qian-Qun Gu, De-Hai Li, Tian-Jiao Zhu
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.826205

In partnership with: