Studies on the flavone glycosides from Fructus Kochiae

Yun-Hui Xu, Hao Huang, Nian Zhang, De-Yun Kong, Mo-Li Hua
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.824427

In partnership with: