Two new alkaloids fromCorydalis humosa

Xiao-Ke Zheng, Dan-Dan Li, Hui Yan, Meng Li, Jin-Li He, Wei-Sheng Feng
  • Journal of Asian Natural Products Research, November 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.822369

In partnership with: