Two new ent-kaurane diterpenoids fromPteris semipinnata

Rong Bai, Yang Zhou, Sa Deng, Pei-Pei Dong, BaoJing Zhang, ShanShan Huang, ChangYuan Wang, Hou-Li Zhang, Yan-Yan Zhao, Li Wang, Xiao-chi Ma
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.818661

In partnership with: