A new triterpenoid saponin fromArdisia gigantifolia

Li-Hua Mu, Xiao-Wu Huang, Dai-Hong Guo, Xian-Zhe Dong, Ping Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.817390

In partnership with: