Three new glucosides from a cold-adapted fungal strainMucorsp.

Chun-Chi Feng, Guo-Dong Chen, Xiao-Xia Li, Jin-Shan Tang, Xing-Zhong Liu, Yan Li, Xin-Sheng Yao, Hao Gao
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.812079

In partnership with: