Two new flavonol glycosides from the Tibetan medicinal plantAconitum tanguticum

Lu Xu, Xiao Zhang, Li-Mei Lin, Chun Li, Zhi-Min Wang, Yong-Ming Luo
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.799144

In partnership with: