Biotransformation of osthole byAlternaria longipes

Xiu-Lan Xin, Pei Pei Dong, Gang Wang, Rong-Gang Xi, Dan Liu, Zhi-Ming Wu, Xian-Ce Sun, Rong Lan, Xiao-Bo Wang*
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.795951

In partnership with: