Three new triterpene saponins fromClematis chinensis

Qiang Fu, Ke Zan, Ming-Bo Zhao, Si-Xiang Zhou, She-Po Shi, Yong Jiang, Peng-Fei Tu
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.794418

In partnership with: