Cytotoxic monacolin analogs fromMonascus purpureus-fermented rice

Ming-Tao Liu, A-Li Wang, Zhen Sun, Jin-Jie Li, Xiu-Li Wu, Yan-Xia Liu, Xiao-Ya Shang
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.790379

In partnership with: