Design, synthesis, and vasorelaxation activity of novel imperatorin derivatives

Nan Zhou, Jian-Yu He, Tao Wang, Jie Zhang, Huai-Zhen He
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.790378

In partnership with: