Two novel furostanol saponins from the tubers ofOphiopogon japonicus

Yu Guo, Yi-Xun Liu, Li-Ping Kang, Tao Zhang, He-Shui Yu, Yang Zhao, Cheng-Qi Xiong, Bai-Ping Ma
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.783024

In partnership with: