Microbiological transformation of the triterpene nigranoic acid by the freshwater fungusDictyosporium heptasporum

  • Rong Sun, Hong-Chuan Song, Yu-Hong Yang, Pan Yang, Dong-Yan Yang, Kai-Ze Shen, Yao-Bo Xu, Yan-Xiu Gao, Ye-Gao Chen, Jin-Yan Dong
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.778833

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2013.778833