Two new sesquiterpenoids from the fungusCeriporia alachuana

Liang-Yan Liu, Zheng-Hui Li, Jing Si, Ze-Jun Dong, Ji-Kai Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.763798

In partnership with: