Two new coumarin glycosides fromChimonanthus nitens

Qi-Ji Li, Ming-Li Wang, Xiao-Sheng Yang, Lin Ma, Xiao-Jiang Hao
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.762766

In partnership with: