A new antibacterial denitroaristolochic acid from the tubers ofStephania succifera

De-Lan Yang, Wen-Li Mei, Yan-Bo Zeng, Zhi-Kai Guo, Dai-Jing Wei, Shou-Bai Liu, Qing-Huang Wang, Hao-Fu Dai
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.762641
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: