Two new triterpenoids from the fungusPerenniporia maackiae

Hua Guo, Jing Si, Zheng-Hui Li, Tao Feng, Ze-Jun Dong, Yu-Cheng Dai, Ji-Kai Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.762359

In partnership with: