FlavoneC-glycosides from the flowers ofTrollius chinensisand their anti-complementary activity

Jiang-Yun Liu, Sheng-Yin Li, Jian-Yong Feng, Yan Sun, Jin-Na Cai, Xiao-Fei Sun, Shi-Lin Yang
  • Journal of Asian Natural Products Research, April 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.760545

In partnership with: