Coumarins from roots ofClausena excavata

Wen-Wen Peng, Yu-Qing Zheng, Yi-Shan Chen, Si-Meng Zhao, Chang-Jiu Ji, Ning-Hua Tan
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.758635

In partnership with: