Fasciospyrinadine, a novel sesquiterpene pyridine alkaloid from a Guangxi spongeFasciospongiasp.

Zheng-Bao Zhao, Ji-Zheng Sun, Shui-Chun Mao, Yue-Wei Guo
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.751098

In partnership with: