Microbial transformation of corosolic acid byFusarium equisetiandGliocladium catenulatum

Dai-Ping Li, Xu Feng, Zhi-Yong Chu, Fei-Fei Guo, Ze-Sheng Zhang
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.745516
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: