Diterpenoid alkaloids fromAconitum kirinense

Sai-Yang Zhang, Ying Jiang, Yue-Feng Bi, Wen-Juan Yan, Yan-Bing Zhang
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.744212

In partnership with: