Four new koumine metabolites in rat liver microsomes

Lin Zhang, Lan Du, Wen-Wen Lv, Qing-Chun Zhao, Wei Hua, Ye An, Tao Guo, Li-Jun Wu
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.742511

In partnership with: