Two new ent-3,4-seco-labdane diterpenoids fromCallicarpa nudiflora

Lin Dong, Xiao-Po Zhang, Ming-Sheng Liu, Yan-Mei Li, Jin-Hui Wang, Yi Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.742509

In partnership with: