Two new diterpenes, neocaesalpin MR and minaxin C, fromCaesalpinia minax

  • Guo-Xu Ma, Na Xu, Jing-Quan Yuan, Hua Wei, Qing-Xia Zheng, Zhao-Cui Sun, Jun-Shan Yang, Xu-Dong Xu
  • Journal of Asian Natural Products Research, December 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.734504

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2012.734504