Two new neolignan glucosides from Arctii Fructus

Ya-Nan Yang, Fan Zhang, Zi-Ming Feng, Jian-Shuang Jiang, Pei-Cheng Zhang
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.729050

In partnership with: