2-Arylbenzofuran and tyrosinase inhibitory constituents ofMorus notabilis

Xiao Hu, Meng Wang, Gui-Rui Yan, Mei-Hua Yu, He-Yao Wang, Ai-Jun Hou
  • Journal of Asian Natural Products Research, December 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.724400

In partnership with: