Chemical constituents ofArisaema franchetianumtubers

Yao Su, Jin-Jin Xu, Jun-Long Bi, Yue-Hu Wang, Guang-Wan Hu, Jun Yang, Ge-Fen Yin, Chun-Lin Long
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.723202

In partnership with: