Microbial transformation of Norkurarinone byCunninghamella blakesleanaAS 3.970

Yan-Qiu Shi, Xiu-Lan Xin, Hu-Cheng Zhang, Bao-Jing Zhang, Chang-Yuan Wang, Jie Hou, Qi-Peng Yuan, Sa Deng, Yan Tian, Xiao-Chi Ma
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.702759
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: