Two new meroterpenes from endophytic fungus A1 ofScyphiphora hydrophyllacea

Bo Zheng, Yan-Bo Zeng, Hao-Fu Dai, Wen-Jian Zuo, Zhi-Kai Guo, Tao Yang, Hui-Min Zhong, Wen-Li Mei
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.693078

In partnership with: