A new acylated flavonol glycoside from the aerial parts ofCardamine tangutorum

Wei-Sheng Feng, Qiu-Bo Zhang, Xiao-Ke Zheng, Hui Chen, Yan-Li Zhang, Chun-Lei Zhang
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.692363

In partnership with: