Secondary metabolites from fungusNigrosporasp.

Gang Chen, Li Tian, Hong-Hua Wu, Jiao Bai, Xuan Lu, Ying Xu, Yue-Hu Pei
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.691094

In partnership with: