Two new flavanols fromGlycosmis pentaphylla

Yi Wu, Xin Hu, Guang-Zhong Yang, Zhi-Nan Mei, Yu Chen
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.688745

In partnership with: