Anti-PRRSV effect and mechanism of sodium tanshinone IIA sulfonatein vitro

Na Sun, Xin Zhao, Xi-Yun Bai, Li Niu, Mei-Qin Song, Yao-Gui Sun, Jun-Bing Jiang, Hong-Quan Li
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.685727

In partnership with: