Dual effects of silibinin treatment on autophagy-regulated dermal apoptosis retardation and epidermal apoptosis up-regulation in UVB-induced skin inflammation

Qiong Wang, Yuanchao Ye, Weiwei Liu, Shan Jiang, Shin-ichi Tashiro, Satoshi Onodera, Fengying Gu, Yonggang Wang, Takashi Ikejima
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.685725

In partnership with: