Protective effects of sinomenine against doxorubicin-induced nephrosis in rats

Jie Zhang, Rong Hu, Zheng-Kun Xia, Xian-Guo Ren, Li-Wen Zhang, Ya-Hao Liang, Guang-Ling Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.685070

In partnership with: