Microbial biotransformation of kurarinone byCunninghamella echinulataAS 3.3400

Yan-Qiu Shi, Xiu-Lan Xin, Qi-Peng Yuan, Chang-Yuan Wang, Bao-Jing Zhang, Jie Hou, Yan Tian, Sa Deng, Shan-Shan Huang, Xiao-Chi Ma
  • Journal of Asian Natural Products Research, November 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.681049

In partnership with: