A new tetranortriterpenoid from the roots ofAtalantia buxifolia

Tao Yang, Yan-Bo Zeng, Zhi-Kai Guo, Wen-Jian Zuo, Shan-Shan Ma, Shan-Shan Li, Wen-Li Mei, Hao-Fu Dai
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.681048

In partnership with: