AnO-to-Nintramolecular acyl migration in C19-diterpenoid alkaloids

Qi-Feng Chen, Xi-Xian Jian, Qiao-Hong Chen, Feng-Peng Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.680444

In partnership with: